Termes i Condicions Generals de Lloguer

Des de l'inici de les gestions per a realitzar la reserva d'una camper (autocaravana), les següents condicions de lloguer són d’aplicació i passen a formar part del contracte d'arrendament del vehicle camper que es formalitzarà entre totes dues parts: Ignasi de la Viuda Aguilar, d'ara endavant BOREAL CAMPERS (arrendador) i vostè, d'ara endavant “client” (arrendatari). Li preguem llegeixi amb atenció aquestes condicions comercials ja que són d'ineludible aplicació.

Les dades identificatives del titular del lloc web són:

Ignasi de la Viuda Aguilar
C/ Caldes de Montbui, 35 (Urb. Can Farell)
08186, Lliça d'Amunt (Barcelona)
Tel. +34 600.570.579
info@borealcampers.com
NIF: 35122518T

 

1. Àmbit d'aplicació, contingut del contracte i dret aplicable.  

1.1. Únicament són vàlides les següents Condicions Comercials Generals de BOREAL CAMPERS. No s'admetran aquelles condicions del client que difereixin o siguin contràries a les Condicions Comercials Generals de BOREAL CAMPERS. Aquestes últimes també seran vàlides quan BOREAL CAMPERS llogui sense reserves l'autocaravana al client, encara coneixent les condicions divergents del client.

1.2. L'objecte del contracte formalitzat amb el client, és únicament el lliurament en règim de lloguer de l'autocaravana i, si escau, dels accessoris extres o opcionals dels oferts per BOREAL CAMPERS i reservats pel client amb anterioritat.

1.3. Al moment del lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre el client i BOREAL CAMPERS regit exclusivament pel dret espanyol, per les condicions generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts. El client organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a causa d'un ús continuat.

1.4. Tots els acords entre BOREAL CAMPERS i el client es realitzaran per escrit, ja sigui per via telemàtica, postal o presencial.

2. Edat mínima i conductors autoritzats.

2.1. El client haurà de tenir com a mínim 23 anys d'edat i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i amb més de dos anys d'antiguitat o el permís nacional equivalent a aquest i en qualsevol cas el client i els conductors hauran de tenir un mínim de 6 punts vigents en el permís de conducció. En cas de no ser resident a la UE haurà d'estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a aquest tipus de vehicles.

2.2. Si en el moment del lliurament de l'autocaravana per part de BOREAL CAMPERS, el client no disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat o la documentació presentada és falsa o inexacta, es considerarà amb caràcter general que el client no ha acudit a recollir l'autocaravana, per la qual cosa s'aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client que es contenen en l'apartat 4.2. del present document, sense dret a indemnització ni a devolució de cap mena.

2.3. Tan sols podran conduir el vehicle el client i els conductors esmentats en el contracte de lloguer i que compleixin les condicions previstes en l'apartat 2.1 d'aquest document. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor titular està obligat a enviar a BOREAL CAMPERS còpia en vigor dels següents documents:

a) Document nacional d'identitat (DNI), si no passaport,

b) Permís de conduir europeu, si no permís de conduir internacional,

En el moment de la recollida del vehicle serà obligatori presentar els originals d'aquesta documentació. Tots els conductors autoritzats tindran responsabilitat personal sobre qualsevol infracció legal que sigui incorreguda durant el període del lloguer. El client autoritza expressament BOREAL CAMPERS que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció personal comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada en la seva targeta de crèdit en els següents dotze mesos.

3. Preus i durada del lloguer.

3.1. El preu del lloguer de l'autocaravana i el període mínim de lloguer durant les diferents èpoques de l'any, es deriven de la llista de preus vigent de BOREAL CAMPERS en el moment de realitzar la reserva. En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin en la llista per a la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fix i únic pels serveis prestats, mes un import per excés de quilometratge si escau, la quantia del qual també es pot consultar en la llista de preus de BOREAL CAMPERS vigent en el moment de realitzar la reserva o formalitzar el contracte i que el client declara conèixer i acceptar expressament.

3.2. Els preus de lloguer dels accessoris opcionals, es deriven de la llista de preus de l'empresa BOREAL CAMPERS vigent en el moment de formalitzar la reserva i que el client declara conèixer i acceptar expressament.

3.3. El lloguer mínim és de tres (3) dies i màxim de quaranta-cinc (45) dies.

3.4. Els corresponents preus de lloguer inclouen l'IVA 21%, el quilometratge il·limitat per a lloguers de més de quinze (+15) dies, assegurança a tot risc segons la corresponent cobertura de l’assegurança (vegeu més a baix apt. 11) i assistència en carretera en cas d'avaria. En lloguers de períodes inferiors es permet un màxim de 200 Km diaris amb un cost de 0,21 € + IVA per quilòmetre d'excés.

3.5. El període de lloguer comença amb la recollida de l'autocaravana per part del client a l'hora acordada en el centre de lloguer i finalitza amb el lliurament de la mateixa per part del client a l'hora acordada en el mateix centre de lloguer.

3.6. Si es retorna l'autocaravana una vegada transcorregut el temps pactat de lloguer, el client abonarà a l'empresa BOREAL CAMPERS la quantitat de 60 €+IVA per hora de retard, no obstant això, com a màxim per cada dia de retard el preu serà de 480 € +IVA. El client assumirà totes les despeses degudes a un retard en el lliurament del vehicle i especialment aquelles despeses derivades del fet que un altre client o una altra persona faci valer els seus drets enfront de BOREAL CAMPERS com a conseqüència del citat retard.

3.7. En cas de tornar el vehicle abans que transcorri el període de lloguer contractat, s'haurà igualment pagar el preu íntegre de lloguer acordat contractualment, sense que estigui obligada BOREAL CAMPERS a retornar al client cap quantitat.

3.8. L'autocaravana es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així ha de retornar-se. En cas contrari, l'empresa BOREAL CAMPERS cobrarà al client la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit, incrementada en un 100% per les despeses de gestió. Seran de compte del client totes les despeses de carburant i manteniment durant el període de lloguer. El combustible del vehicle és sol DIÈSEL (s'exclou l'ús de BIODIÈSEL, expressament prohibit), per la qual cosa seran de compte del client totes les despeses que s'ocasionin com a conseqüència d'usar un combustible diferent a DIÈSEL.

3.9. Per a retornar el vehicle en un centre diferent al de recollida, es requerirà un acord especial amb BOREAL CAMPERS i el pagament de l'import corresponent a aquest servei es pactarà abans de la recollida de l'autocaravana.

4. Reserva.

4.1. Les reserves només seran vinculants després de la confirmació de l'empresa BOREAL CAMPERS i el posterior abonament per part del client del dipòsit del 30%, segons l'apartat 4.2. i exclusivament per a categoria de vehicles, no per a marques o models de vehicles. Això també serà vàlid tot i que en la descripció de la categoria del vehicle s'indiqui a tall d'exemple un model concret. Si per causes de força major, motius fortuïts o aliens a Boreal CAMPERS, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà cap dret a cap indemnització excepte a la devolució per part de l'arrendador a l'arrendatari de la quantitat pagada en concepte de reserva.

4.2. Una vegada que l'empresa BOREAL CAMPERS hagi lliurat la confirmació per escrit de la reserva, el client haurà d'abonar un dipòsit del 30% de l'import total del preu del lloguer en un període màxim de 2 dies laborables. A partir d'aquest moment la reserva serà vinculant per a totes dues parts. En cas que el client no compleixi aquest termini, s'entén que no s'ha realitzat cap reserva per part del client, la qual cosa eximeix de qualsevol responsabilitat a l'empresa BOREAL CAMPERS. En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les següents taxes d'anul·lació calculades a partir de la primera reserva confirmada:

• fins a 8 setmanes abans de l'inici del lloguer, 0% del preu total del lloguer.

• entre 3 i 8 setmanes abans de l'inici del lloguer, 25% del preu total del lloguer. • entre 2 i 3 setmanes abans de l'inici del lloguer, 75% del preu total del lloguer.

• entre 1 i 2 setmanes abans de l'inici del lloguer, 90% del preu total del lloguer.

• menys d'1 setmanes abans de l'inici del lloguer, 100% del preu total del lloguer.

4.3. És possible canviar la data del seu lloguer una única vegada. Perquè sigui vàlid, cal avisar del canvi, com a mínim, amb 4 setmanes d'antelació. Cal informar de la nova data triada en el moment del canvi i aquesta ha d'estar dins dels 12 mesos següents comptant des del primer dia del lloguer original. Aquest servei comporta un sobrecàrrec del 20% del total del seu lloguer sempre amb un mínim de 100 €.

4.4 Les cancel·lacions es faran via correu electrònic. I el dia de recepció serà la data per a calcular quin percentatge serà retornat.

5. Condicions de pagament i fiança.

5.1. El preu del lloguer de l'autocaravana previst en funció de les dates de reserva, haurà d'estar íntegrament pagat 25 dies abans de la data prevista per a l'inici del lloguer. Només s'accepten pagaments amb transferència bancària o efectiu. Tots els pagaments que facin els clients així com les devolucions es faran en EUROS (€).

5.2. A la recollida del vehicle, el client haurà d'abonar la quantitat de vuit cents cinquanta EUROS (850 €), en efectiu, en concepte de fiança i com a garantia del fidel compliment de les obligacions del contracte d'arrendament. Previ al lliurament del vehicle ambdues parts subscriuran el contracte d'arrendament del vehicle d'acord amb les condicions especials de la reserva vinculant vàlidament realitzada i d'acord amb les presents condicions generals de lloguer, que hauran de ser acceptades expressament pel client com a part integrant del contracte. La no acceptació de les presents condicions generals per part del client en aquest moment s'entendrà com una rescissió de la reserva vinculant, pel que serà d'aplicació l'apartat 4.2 del present document.

5.3. En cas de reserves a curt termini (menys de 25 dies abans de la data d'inici del lloguer), el preu del lloguer vencerà immediatament i haurà de ser abonat pel client íntegrament al moment de realitzar-se la reserva.

5.4. La devolució de la fiança es farà efectiva a partir de les quaranta-vuit (48) hores laborals següents a la devolució del vehicle i després de ser examinat el vehicle per un responsable de l'empresa BOREAL CAMPERS, el qual en cas de desperfectes per mal ús o falta d'algun dels elements de l'inventari de lliurament, dictaminarà l'import que el client haurà d'abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant el client el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l'empresa BOREAL CAMPERS disposarà de 60 dies per efectuar la liquidació i tornar la fiança si és procedent o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes. En cas d'un sinistre, també s'ha de deduir de la fiança l'import de la franquícia de l'assegurança a tot risc. En cas que s'hagi d'abonar al client una compensació del preu de lloguer pagat per avançat, aquest import es retornarà juntament amb la fiança.

5.5. La fiança serà utilitzada per a cobrir el cost de qualsevol pèrdua o dany de l'equipament, complements, extres, reparacions o dany negligent en el vehicle.

5.6. El client es compromet expressament a pagar a l'empresa BOREAL CAMPERS:

a. En el moment de la devolució del vehicle, l'import del quilometratge per a lloguers de tres (3) a set (7) dies, calculat segons la tarifa en vigor, i / o els càrrecs addicionals sorgits de l'aplicació d'aquests termes i condicions generals de Lloguer.

b. Els càrrecs addicionals que s'originin si el vehicle és deixat en algun altre lloc o ciutat, sense l'autorització de l'arrendador.

c. L'import de tota mena de sancions, multes, penes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol infracció de trànsit, ja sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, el client o empresa BOREAL CAMPERS, derivats del temps de vigència d'aquest contracte de lloguer, llevat que s'hagin originat per culpa de l'empresa BOREAL CAMPERS.

d. En el cas que per culpa del client fos el vehicle retingut, paralitzat, precintat, dipositat o embargat, o de qualsevol manera immobilitzat per qualsevol causa, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de l'empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

e. Despeses incorregudes per l'empresa BOREAL CAMPERS (inclosos honoraris d'advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en la reclamació de les quantitats degudes pel client en virtut d'aquest contracte.

f. El vehicle disposa d'una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals del client i acompanyants). En cas d'accident o robatori, el client es farà càrrec de l'import de 1000 € per sinistre.

g. Tots aquells danys causats a un tercer o a l'empresa BOREAL CAMPERS no coberts per l'assegurança del vehicle i que siguin avaluables econòmicament en aquest moment, sense perjudici del que disposa l'apartat 5.4.

5.7. Si el client es retarda en els pagaments, s'aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

6. Lliurament i devolució del vehicle.

6.1. Abans d'iniciar el viatge, el client està obligat a seguir les instruccions de maneig que li doni el personal tècnic de l'empresa BOREAL CAMPERS en el punt de lliurament. Així mateix s'elaborarà una acta de lliurament (CheckOut) en el qual es descriurà l'estat del vehicle i inventari a bord i que hauran de signar les dues parts. L'empresa BOREAL CAMPERS es podrà negar a lliurar el vehicle fins que no s'hagi realitzat la instrucció de maneig del vehicle.

6.2. En retornar el vehicle, el client està obligat a realitzar una revisió final de l'autocaravana juntament amb els empleats de l'empresa BOREAL CAMPERS. S'elaborarà una acta de devolució (Check In), que hauran de signar l'empresa BOREAL CAMPERS i el client. Els desperfectes que no constin en l'acta de lliurament, però que es detectin en el moment de tornar el vehicle, aniran a càrrec del client i seran descomptats de la fiança.

6.3. Per norma general els lliuraments dels vehicles s'efectuaran de dilluns a divendres, de 14:00 a 19:00 PM; les devolucions de dilluns a divendres abans de les 11:00 PM. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats. Els dissabtes i diumenges només es podran realitzar lliuraments i devolucions si s'ha arribat a un acord previ i baix cost addicional segons tarifa en vigor. El dia del lliurament i la devolució sumaran junts un dia, sempre que en total no se superin les 24 hores o només si les superen per causes imputables a l'empresa BOREAL CAMPERS.

6.4. Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats segons clàusula 3.6. Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, s'ha de comunicar immediatament a l'empresa BOREAL CAMPERS perquè aquest l'accepti; en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

6.5. Si el client desitja perllongar l'arrendament, haurà de sol·licitar a l'empresa BOREAL CAMPERS amb un mínim de tres dies d'antelació a la finalització del contracte. L'eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquest moment tingui L'empresa BOREAL CAMPERS, no assumint per tant aquest últim cap compromís previ.

6.6. Qualsevol alteració de les dates de lloguer, haurà de ser prèviament autoritzada per l'empresa BOREAL CAMPERS. L'incompliment d'aquesta condició faculta a l'empresa BOREAL CAMPERSper a fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. L'empresa BOREAL CAMPERS es reserva el dret d'obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del contracte d'arrendament, si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix o en les presents condicions generals.

6.7. En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual el client no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no-disponibilitat, i s'aprecien danys en el vehicle, el client accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l'empresa BOREAL CAMPERS.

6.8. El vehicle es retornarà net exterior i interiorment i amb els dipòsits d'aigües residuals i del WC buits. En cas contrari es cobrarà un suplement de 150 € + IVA, d'acord amb les tarifes establertes per a això, en concepte de neteja.

6.9. El fet d'omplir el dipòsit d'aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el dipòsit de dièsel amb aigua o un altre combustible (fins i tot BIODIESEL), implicarà una penalització de 750 € + IVA.

IMPORTANT: Si us plau, recorda que després de la devolució del vehicle per part teva, tenim un marge curt de temps per preparar-lo per al proper client. Si ho tornes tard, no t'agradaria ser el pròxim client.

7. Usos prohibits, obligacions de manteniment i protecció.

7.1. El client reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s'obliga a:

a. No permetre que el condueixin altres persones més que ell mateix o les que expressament estiguin autoritzades.

b. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle (max. 4 pers.), Així com transportar a la Camper cap tipus de mascota o animal sense l'autorització expressa de BOREAL CAMPERS. En cas de ser autoritzat el client a transportar mascota o animal haurà de tornar la camper lliure de pèls i olors.

c. No rellogar o transportar persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.

d. No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius ni encendre o utilitzar espelmes a l'interior del vehicle.

e. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.

f. No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.

g. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.

h. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, curses o altres que puguin danyar-lo.

i. No utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

j. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, i ha de comunicar immediatament a BOREAL CAMPERS qualsevol avaria del mateix.

k. Per circular pels països que es relacionen a continuació es requerirà l'autorització expressa per escrit de l'empresa BOREAL CAMPERS. El client ha de comunicar que es va a circular per algun d'aquests països per tal de realitzar un càrrec addicional per cobrir l'assistència en carretera així com una ampliació de l'assegurança del vehicle. Els esmentats països són: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Rep. Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Rep. Eslovaca, Eslovènia, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia i Suïssa. En cap cas es podrà circular fora d'aquests països.

l. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.

m. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no ho faci servir i protegir-lo del deteriorament de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d'importància.

n. Queda expressament prohibit al client variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l'empresa BOREAL CAMPERS. En cas d'infracció d'aquest article, l'arrendatari es farà càrrec de totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d'abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la total reparació. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, BOREAL CAMPERS carregarà al client la quantitat de 180 € + IVA.

7.2. El vehicle s'ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament. S'hauran de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a l'ús. S'haurà de controlar l'estat del vehicle en cada proveïment de combustible, sobretot el nivell d'aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics. El client es compromet a comprovar regularment si l'autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per circular amb seguretat. Si resultés danyat el vehicle com a conseqüència d'un sobreescalfament causa de nivells baixos d'oli o refrigerant del motor, el client perdrà íntegrament la fiança.

7.3. Està prohibit fumar a tots els vehicles i encendre espelmes al seu interior. Es podrà dur mascota (només gossos) sempre que l'empresa BOREAL CAMPERS hagi donat la seva autorització expressa sota les seves condicions. Les despeses de neteja, derivats de qualsevol incompliment, aniran a càrrec del client. Així mateix, aquest últim haurà d'assumir les despeses derivades de la ventilació o l'eliminació de l'olor a tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps a causa d'aquest motiu.

7.4. En cas de comprovar que s'han infringit les disposicions dels anteriors apartats 7.1., 7.2. i 7.3, l'arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client està obligat a abonar la totalitat del preu de l'arrendament així com les despeses que en els esmentats apartats es relacionen.

8. Comportament a seguir en cas d'accident.

8.1. En cas d'accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, el client haurà d'informar immediatament a la policia i a l'empresa BOREAL CAMPERS trucant al número de telèfon del centre de lloguer (600.570.579). Fora de l'horari d'atenció al públic o en festiu, ha de comunicar amb l'empresa en l'horari o dia d'obertura immediatament posterior a produir-se el contratemps. El client està obligat a abonar tots els danys o perjudicis que provoquin la manca o el retard en la comunicació a l'empresa BOREAL CAMPERS de qualsevol d'aquestes eventualitats.

8.2. Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d'Accidents”. El client haurà d'obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l'accident remetrà en el termini indicat l'empresa BOREAL CAMPERS. Notificar immediatament a les autoritats l'accident si hi ha culpabilitat de la part contrària. El comunicat d'accident s'haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard en el moment de tornar el vehicle a l'empresa BOREAL CAMPERS. El document ha d'incloure el nom, l'adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del carnet de conduir, les dades del contrari amb el nom de la companyia asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

8.3. En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l'autoritat competent immediatament, comunicant i remetent còpia de la denúncia a l'empresa BOREAL CAMPERS, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

8.4. Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la seva gravetat, el client haurà de redactar per a l'arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si el client no elabora l'informe - no importa quina sigui la raó - i impedeix d'aquesta manera que la companyia d'assegurances pagui els danys, el client estarà obligat a abonar l'import corresponent íntegrament.

8.5. No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la companyia d'assistència en Carretera contractada amb l'asseguradora de l'empresa BOREAL CAMPERS.

8.6. En cas d'incompliment pel client d'alguna d'aquestes mesures, si són d'aplicació, l'empresa BOREAL CAMPERS podrà reclamar al client els danys i perjudicis ocasionats per negligència d'aquest, inclòs el lucre cessant de l'empresa BOREAL CAMPERS durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

9. Defectes de l'autocaravana.

9.1. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis del client per defectes no imputables a l'empresa BOREAL CAMPERS.

9.2. En retornar el vehicle, el client haurà d'indicar per escrit a l'empresa BOREAL CAMPERS els defectes que hagi detectat a l'autocaravana o el seu equipament un cop iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui motivada per un dany no evident. 

10. Reparacions i vehicle de canvi o substitució.

10.1. El desgast mecànic normal del vehicle l'assumeix el client. Quan la durada del recorregut o l'estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

10.2. El client vindrà obligat a detenir el vehicle al més aviat possible quan s'il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l'empresa BOREAL CAMPERS o amb la Companyia d'Assistència concertada per l'empresa BOREAL CAMPERS i només amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de l'empresa BOREAL CAMPERS.

10.3. El client podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per a garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 150 €. Per a això, tan sols serà necessari comptar amb l'aprovació de l'empresa BOREAL CAMPERS . Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que el client no respongui del mal segons l'apt. 11. Queden exclosos els danys que afectin els pneumàtics, les llandes, llunes i cristalls del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l'arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas de compte del client. Igualment qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes del sòl, paviment o asfaltat són responsabilitat del client. En cas que la reparació sigui superior a 150 € s’aplicarà el que es disposa en l'apartat 10.5.

10.4. En cas que una reparació d'aquestes característiques sigui necessària per causa imputable a l'empresa BOREAL CAMPERS i el client no s'encarregui de solucionar-ho, aquest últim ha d'indicar sense demora a l'empresa BOREAL CAMPERS el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la seva reparació. L'empresa BOREAL CAMPERS no es responsabilitzarà de les condicions específiques de cada país (p. ex. infraestructura), que comporten una demora a l'hora de realitzar la reparació.

10.5. En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l'habitacle, el client haurà de comunicar-lo immediatament a l'empresa BOREAL CAMPERS de qui rebrà les instruccions oportunes per a la seva reparació.

10.6. En el cas que sent culpable el client, l'autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s'hagi de retirar de la circulació, l'empresa BOREAL CAMPERS podrà negar-se a oferir un vehicle de substitució . En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part del client, qui vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l'arrendament, a més de les despeses que la seva actuació ha tingut lloc. Si l'empresa BOREAL CAMPERS optés per posar a disposició del client un vehicle de substitució, podrà cobrar al client les eventuals despeses derivades d'això.

11. Responsabilitat de l'arrendatari, assegurança a tot risc.

11.1. Segons els principis de l'assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l'empresa BOREAL CAMPERS eximirà al client de la responsabilitat dels danys materials soferts al vehicle, amb una franquícia de MIL EUROS (1000 €), que haurà d'assumir el client.

11.2. El client, en cap concepte, queda eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d'un sinistre o comportament dolós o culpós.

11.3. La eximent de la responsabilitat indicada en l'apartat 11.1, no tindrà efecte si el client omet alguna de les normes indicades en tots els punts de les clàusules 7 i 8.

11.4. L'exempció de responsabilitat de l'apt. 11.1 no procedirà en cas que el client hagi causat un mal de forma premeditada o negligent.

11.5. Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els següents casos:

a. Si el client no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on estigui circulant.

b. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o l'alcohol.

c. Si el client o el conductor, a qui l'empresa BOREAL CAMPERS li ha deixat el vehicle, fuig en cas d'accident.

d. Si el client, en contra de l'obligació establerta en l'apt. 8, no avisa la policia en cas d'accident, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l'abast d'aquest últim.

e. Si el client infringeix altres obligacions de l'apt. 8, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l'abast d'aquest últim.

f. Si els danys es deuen a un ús prohibit a l'apt. 7.1.

g. Si els danys es deuen a una infracció de l'obligació establerta en l'apt. 7.2.

h. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, a qui el client hagi deixat el vehicle.

i. Si els danys s'han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (alçada, ample, llarg).

j. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

11.6. El client respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l'ús del vehicle, que se li reclamin a l'empresa BOREAL CAMPERS, excepte si es deu a causes imputables a aquesta última.

11.7. En cas de ser diversos els clients i/o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

12. Responsabilitat de l'arrendador.

12.1. L'empresa BOREAL CAMPERS lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l'ús normal d'aquest, ni és responsable enfront del client o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li puguin produir directa o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

12.2. Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l'empresa BOREAL CAMPERS , no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, excepte la devolució per part de l'empresa BOREAL CAMPERS al client de la quantitat/és pagada/s fins a aquesta data en concepte de lloguer.

12.3. L'empresa BOREAL CAMPERS no assumeix cap responsabilitat davant el client respecte a l'automòbil d'aquest que es trobi, en qualitat d'aparcament gratuït, en les dependències de l'empresa BOREAL CAMPERS , o els seus limítrofs, durant el període de lloguer de l'autocaravana.12.4. La empresa BOREAL CAMPERS sólo responderá de forma limitada a los daños previsibles establecidos en el contrato, en la medida que se infrinja una obligación cuyo cumplimiento sea de especial importancia para alcanzar el objeto del contrato.

12.4. L'empresa BOREAL CAMPERS només respondrà de forma limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que s'infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui d'especial importància per a aconseguir l'objecte del contracte.

12.5. Les presents “Condicions Generals de Lloguer” vinculen a les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d'arrendament de vehicles.

12.6.- El sinistre, robatori o avaria del vehicle no obliga l'arrendador a posar a la disposició de l'arrendatari un vehicle de substitució.

13. Protecció de dades de caràcter personal.

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, BOREAL CAMPERS l'informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre de l'Agència Espanyola de protecció de Dades, creat i sota la responsabilitat d'aquesta empresa, amb domicili en Carrer SantCugat 39 de Fornells de la Selva, amb la finalitat de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a finalitats comercials tals com mantenir-li puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic o una altra manera equivalent. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició dirigida a la següent adreça: info@borealcampers.com Addicionalment, BOREAL CAMPERS l'informa que, en cas que es produeixi qualsevol tipus d'impagament amb motiu dels serveis de lloguer contractats per Vostè, i previ requeriment de pagament per part de BOREAL CAMPERS, les dades relatives a aquest impagament podran ser comunicats a fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent en protecció de dades. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant petició escrita al Dpt. d'Atenció al Client o a la direcció a dalt indicada.

14. Jurisdicció.

En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o al contracte de lloguer de l'autocaravana, s'acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers (Espanya). En el cas de possible discrepància entre les versions espanyol/anglès de les presents condicions generals, prevaldrà la versió espanyola.  

Carregant...